GDPR - Integritetspolicy

1. Allmänt 
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur LENAre HUD samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

 

LENAre HUD tillhandahåller tjänster inom skönhetsvård, till privatpersoner, företag och organisationer. 
Personuppgifter som samlas är nödvändiga för att LENAre HUD ska kunna utföra tjänsterna. 

 

Integritetspolicyn gäller hantering av kontaktpersoner i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till uppdrag. 

 

Du som kund ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till LENAre HUD. Med denna integritetspolicy visar vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning/GDPR (tidigare Personuppgiftslagen). 

 

2. Personuppgiftsansvarig 
LENAre HUD är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
Kontaktperson för företaget är Lena Oikarinen, e-post: lena@lenarehud.se


3. Behandling av dina personuppgifter
LENAre HUD måste samla in och behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges, för att du eller ditt företag:

 • ska kunna köpa och utnyttja våra tjänster 

 • kontakta oss för service eller information 

 • ska kunna ingå avtal med oss

 

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller ditt företag, samt förenkla administration och orderhistorik.


4. Vilka personuppgifter som vi behandlar 
Personuppgifter som samlas och angetts är: 

 • Namn 

 • Telefonnummer 

 • E-post 

 • Adress

 

5. Varför vi behandlar uppgifter om dig 
LENAre HUD behandlar huvudsakligen dessa personuppgifter i syfte att: 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, fakturering och kommunikation

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice

 • Rikta marknadsföring, per post och e-post

 • Hantera kundförhållandet och erbjuda våra tjänster 

 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben 

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering 

6. Hur länge vi sparar uppgifter om kontaktpersoner och e-postkontoinnehavare 
Uppgifterna sparas bara så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för, i enlighet med denna Integritetspolicy. 

 

LENAre HUD kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka LENAre HUD rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. 


8. Vem vi lämnar ut personuppgifter till
Personuppgifter kan komma att lämnas ut av LENAre HUD om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata LENAre HUD rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 


LENAre HUD kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det. 

9. Ändring av integritetspolicy 
LENAre HUD har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer med rimligt varsel att underrätta kontaktpersoner om detta. Om ditt företag inte godtar ändringarna har ditt företag rätt att säga upp samarbetet med LENAre HUD innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Företaget säger upp samarbetet genom att kontakta LENAre HUD. 

10. Skyddet av dina personuppgifter 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. LENAre HUD har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dessa personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 


11. Dina rättigheter 
LENAre HUD ansvarar för att kontaktpersoners och kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 


LENAre HUD kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 


Du som kund har rätt att begära: 

 • tillgång till personuppgifter för era kontaktpersoner, vilket innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag 

 • att få en kopia av de personuppgifter som behandlas

 • en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt få ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och era kontaktpersoner, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

 • rättelse eller borttag av dina personuppgifter. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dessa personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 

 

Du har rätt att rapportera eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 


12. Cookies 
LENAre HUD använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats på www.lenarehud.se och identifierar återkommande besökare. Våra cookies förbättrar användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. 


13. Kontaktinformation 
Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina kontaktpersoners personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 


LENAre HUD
Lena Oikarinen
Östra Långgatan 6, c/o Frissan
731 32 Köping
070-381 85 28, lena@lenarehud.se